Avslag for Norsirk

– Avgjørelsen er til hindrer for målet om en sirkulær økonomi

Norsirk har fått avslag på sin klage til Miljødepartementet om å bli godkjent returselskap for emballasje.

-Vi er selvsagt svært skuffet over avgjørelsen. Det første vi gjør nå er å tilby alle emballasjekundene våre å fristille seg fra avtalene sine om produsentansvar på emballasje, sier administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik. Det har tatt 10 måneder å få svar på klagen fra departementet.

Ny søknad allerede inne
Norsirk har allerede en ny søknad om godkjennelse hos Miljødirektoratet.
-Basert på tilbakemeldingene fra departementet, er det ikke mange hindrene som skal forseres for å få en godkjennelse, sier Ervik.

Avslaget på Norsirks klage begrunnes med at selskapet ikke har en intensjonsavtale om å hente inn emballasjeavfall fra husholdninger nord for Nordland fylke. Dette arbeidet har Norsirk allerede iverksatt.

Sirkulær økonomi
-Dessuten må vi tro at regjeringen mener alvor når de har satt seg som mål å gjøre Norge til et foregangsland for sirkulær økonomi, legger Ervik til og viser til regjeringserklæringen. Et statssekretærutvalg er i gang med arbeidet for å legge frem en nasjonal strategi for en sirkulær økonomi.

-En forutsetning for å få til en fungerende sirkulær økonomi er konkurranse og bærekraftig økonomi i verdikjedene. Da må regjeringen legge til rette for det. Dette avslaget er etter vår mening en altfor streng tolking av dagens regelverk, sier han.

Manglende konkurranse
Ervik viser til en rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene, som i 2016 påpekte at det for liten konkurranse i det nordiske avfallsmarkedet. Rapporten viste til at årsaken til den manglende konkurransen er nettopp for høye etableringshindre.

Departementet skriver i sitt brev at en bedrift som vil starte opp i dette markedet skal være landsdekkende og ha iverksatt en innsamlingsløsning og behandlingsløsning før oppstart.
-Å få på plass et slikt apparat er enormt kapitalkrevende, og gjør det nesten umulig å starte opp i dette markedet, mener Ervik.

Plasten hoper seg opp
I mellomtiden fortsetter plastbergene å hope seg opp og det er usikkerhet rundt hvordan Norge skal nå de fremtidige gjenvinningsmålene EU har satt.

-Det er innlysende at man trenger flere aktører på banen som kan løse disse utfordringene. I dag er det en aktør i dette markedet. Med andre ord står vi overfor et monopol, sier Stig Ervik i Norsirk.