Status Norsirk og emballasje

Status på Emballasjegjenvinning (Norsirks datterselskap) sin søknad om godkjenning som produsentansvarsordning for samtlige emballasjefraksjoner i Avfallsforskriftens kapittel 7, er at den fortsatt er til behandling.

Søknaden ligger til behandling hos Klima-  og Miljødepartementet.  Norsirks administrerende direktør, Stig Ervik, og fagsjef på emballasje, Eva T. Maritdatter, skal møte med embetsverket i departementet torsdag 7. juni, angående videre behandling av søknaden.

Under hele prosessen denne våren har Emballasjegjenvinning hatt tett dialog med Miljødirektoratet, og etter oppfordring fra direktoratet informerer vi på nytt om vår status.  Emballasjegjenvinning er pr dags dato ikke godkjent som returselskap. Søknaden er påklagd og ligger til avgjørelse hos Klima- og Miljødepartementet.

Dersom påklagelsen mot formodning ikke fører frem, vil vi umiddelbart utarbeide en ny søknad med de nye momentene som er kommet frem etter søknadstidspunktet i oktober 2017, og sende inn en ny søknad. Vi vil også da selvfølgelig fristille alle kunder som ønsker dette.

Norsirk skal være en produsentansvarsordning som ivaretar alle sine kunders behov. Alle som importerer EE-produkter og batterier, importerer naturligvis også emballasje. «Alt på ett sted» er noe vi har snakket om i flere år, og det skal vi fortsette med.

Det er viktig å understreke at søknaden om emballasje ikke har noen ting å gjøre med godkjennelsene våre innen produsentansvar for batterier eller EE-produkter.

Spørsmål om saken? Ring oss på 4000 4201 eller send en e-post til adm@norsirk.no

Papp, papir, kartong - kildesortering hos Norsirk

Ikke vær en pappskalle – papp og papir må til riktig sted for å beholde sin verdi

Visste du at en gjenvunnet banankasse betyr like mye spart C02-utslipp som det en bil slipper ut ved tre kilometers kjøring?

I Norge har vi drevet innsamling og gjenvinning av brukt papp helt siden begynnelsen av 1930-tallet, noe som sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp. Av all bølgepapp vi bruker klarer vi faktisk å gjenvinne nesten hundre prosent! Dette skal vi fortsette med, men det krever at vi resirkulerer på riktig vis.

Papp, papir og kartong er noe de fleste hjem har mye av. Både melk, frozzenpizza og aviser inngår i denne kategorien, men de skal sorteres ulikt.

Papp og papir – to gode venner

I Norge blir mer enn 45 millioner frossenpizzaer og pizzaesker kjøpt hvert år. Da er det fint at de eskene kan resirkuleres! Andre eksempler på emballasjekartong er esker som har inneholdt pasta, tacoshell, kjeks, frokostblandinger og leker. All slik papp skal sorteres og resirkuleres sammen med papir, aviser og magasiner. Også bølgepapp er i samme kategori. Dette er en emballasje som brukes til innpakning av alt fra matvarer, hvitevarer og møbler til flytteesker.

Pakk drikkekartonger for seg selv

I motsetning til annen papp og papir har drikkekartonger et belegg av plast eller aluminium på innsiden, og skal derfor sorteres for seg selv. Kartonger som har inneholdt melk, juice og lignende kan likevel bli til ny emballasjekartong, som esker til frokostblandinger og pizza. Skyll kartongene og la dem tørke før du bretter dem og putter dem i en tom, åpnet kartong slik at de utgjør en kubbe.

Fra frossenpizza til Monopolspill

Alt papp og papir fra privathusholdninger går til gjenvinning. Pappen, papiret og drikkekartongene sorteres fra hverandre før de resirkuleres og blir til nye produkter. For eksempel kan aviser bli til dopapir og skrivepapir, og pizzaesker kan bli til Monopolspill. Bølgepapp blir solgt videre til papirfabrikker som bruker den i produksjon av ny emballasje og nytt papir.

Visste du for øvrig at bølgepapp til og med kan bli til pappbåter? Om du er i Fredrikstad i sommer kan det hende at du ser slike hjemmelagde båter bygd av bølgepapp. Hvert år under Glommafestivalen arrangeres nemlig Norges eneste pappbåtseilas.

Les mer om hvordan du gjenvinner papir, papp og kartong her

Produsentansvar for emballasje og avfallsforebygging   

Forskriften for produsentansvar på emballasje er på plass. Alle som importerer over en viss mengde emballasje, skal ta et produsentansvar for emballasjen. Det innebærer i praksis i dagens marked å kjøpe denne tjenesten av et produsentansvarsselskap.

Men, dette er ikke nok. Det hviler et ansvar (plikt) på deg som importerer emballasje – som ikke løses av produsentansvarsselskapet du er tilknyttet.

Produsenten skal jobbe for avfallsforebygging. I Norge med våre tollgrenser betyr dette at du som importør av emballasje – skal jobbe med dette. Og det skal rapporteres til myndighetene om arbeidet som gjøres.

Mange som er med i en produsentansvarsordning for emballasje er nok ikke klar over denne plikten beskrevet i Avfallsforskriftens kapittel 7, paragraf 7-6 og 7-7.

Vi planlegger å invitere til eget informasjonsmøte om temaet i Q3 – men ansvaret og plikten hviler uansett på produsenten (importøren). Nedenfor er paragrafene enhver produsent med et produsentansvar bør ha kjennskap til og forholde seg til listet opp.
Kilde: Lovdata

 

  • 7-4.Grunnleggende krav til emballasjens sammensetning mv.

Emballasje kan kun omsettes i det norske markedet dersom den oppfyller de grunnleggende kravene i vedlegg I til dette kapitlet.

De grunnleggende kravene etter første ledd skal anses for å være overholdt dersom emballasjen er i samsvar med

a) harmoniserte standarder som er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, eller

 

b) nasjonale standarder som er oversendt EU-kommisjonen, såfremt det ikke finnes harmoniserte
standarder i henhold til bokstav a.

 

   
  • 7-5.Plikt til medlemskap i returselskap

Produsent som tilfører markedet minst 1 000 kg av en emballasjetype per år skal finansiere innsamling, sortering, materialgjenvinning og annen behandling av brukt emballasje og emballasjeavfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet, jf. § 7-14.

Dersom returselskapet ikke kan ivareta sine plikter etter § 7-9 til § 7-14, skal produsent selv sørge for at pliktene etter første ledd oppfylles.

   
  • 7-6.Plikt til avfallsforebygging

Produsent skal arbeide for avfallsforebygging. Miljødirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer for arbeidet med avfallsforebygging.

   
  • 7-7.Plikt til rapportering av arbeid med avfallsforebygging og framstillingskrav

Produsent skal alene eller i samarbeid med de øvrige produsenter utarbeide en årlig rapport over produsentenes innsats for og resultater av avfallsforebygging. Rapporten skal også redegjøre for i hvilken utstrekning de grunnleggende kravene til framstilling av emballasje og dens sammensetning etter vedlegg I nr. 1 til dette kapitlet overholdes. Det skal i rapporten gis oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon, utviklingen i mengden emballasje som oppstår i tonn og i prosentvis endring fra foregående år samt videre planer for avfallsforebygging. Miljødirektoratet kan fastsette nærmere krav til rapporteringen.

Foreløpig vedtak på Emballasjegjenvinnings søknad

OPPDATERING: Norsirk er godkjent for produsentansvar på emballasje fra 6. september 2019

Miljødirektoratet ga 1. februar et foreløpig avslag på Emballasjegjenvinnings søknad om godkjenning som returselskap for emballasje. Norsirk har en god dialog med Miljødirektoratet, og vil gjøre en grundig gjennomgang av vedtaket innen fristen på tre uker. Vedtaket er foreløpig og har således ingen innvirkning på Norsirk sin drift eller kunder i dag.

– Vi er overrasket over direktoratets foreløpige avgjørelse. Deres ankepunkt er at vi ikke sannsynliggjør en landsdekkende innsamling av husholdningsemballasjeavfall fra kommuner. Vi har en åpen og god dialog med direktoratet om hva som må til for å endre vedtaket, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Søknad oversendt Miljødirektoratet

Alle som vil drive som produsentansvarsselskap for emballasje i Norge, må være godkjente for denne virksomheten av Miljødirektoratet. Norsirk sendte sin søknad den 30. oktober, og er så vidt returselskapet bekjent, det første selskapet som søker om godkjennelsen her i landet.

Zlatko Kazaz, driftsdirektør i Norsirk AS, imøteser tilbakemeldingene fra Miljødirektoratet på søknaden.
-Dette er første gang noen skal godkjennes innen produsentansvar og emballasje, tidligere forhold man seg til en bransjeavtale, sier Kazaz. -Prosessen med å få på plass en forskrift for emballasje gikk svært fort, så fort at søknadsskjemaene for produsentansvarsselskapenes godkjenning ikke var klare da forskriften trådte i kraft den 1. september i år, forteller Kazaz. Det er også bakgrunnen for at Norsirk ikke søkte allerede da forskriften trådte i kraft den første september.

Driftsdirektøren i Norsirk forventer noe dialog med Miljødirektoratet om søknaden i ukene som kommer, før det endelige svaret på søknaden gis.

-Vi håper på at søknadsprosessen er ferdig behandlet og godkjent senest ved utløpet av 2017, smiler Kazaz. Det ligger en selvpålagt forventning om at vi skal være godkjente som produsentansvarsselskap for emballasje innen 1.1.2018, og derfor har vi i Norsirk jobbet iherdig for å få søknaden sendt inn før november. Det har også vært viktig for oss å gi Miljødirektoratet mulighet til å saksbehandle søknaden på en god måte, og ha tid til å komme tilbake til oss ved eventuelle spørsmål, sier Zlatko Kazaz i Norsirk.

Norsirk er allerede myndighetsgodkjente for å drive som produsentansvarsselskap innen EE-produkter og batterier, samt at selskapet er sertifiserte etter ISO 9001 og 14001.

 

Klargjør for store kunder

NORSIRK tar emballasjeansvaret sitt på alvor og er godt foran skjema til forskriften trer 100% i kraft den 1.1.2018

Produsentansvaret på emballasje er nå på plass – hvilket betyr at NORSIRK er i full gang med innsamling som svarer til kravene i det nye kapittelet i Avfallsforskriften. -Vi prioriterer å samle inn en del ekstra emballasje nå, slik at det ikke skal bli noe problem å få på plass store kunder de siste månedene før jul, sier direktør i NORSIRK, Stig Ervik. Til nå i år har NORSIRK samlet inn større mengder enn forpliktelsen tilsier av både plast og papp, så de ligger godt foran kravene i forskriften.

Gratispassasjerer er en joker
-Forpliktelsene våre på innsamling er fullstendig avhengig av det kundene setter på markedet av varer (med emballasje), og for å kunne håndtere store kunder som nå ønsker å få på plass avtaler om produsentansvar på emballasje, samler vi heller inn litt mer enn vi skal – så vi er rustet til å ta på oss disse kundene, sier Stig Ervik i NORSIRK.  Ervik understreker at det for NORSIRK nå er viktig å tilpasse seg den nye forskriften, og være rustet til å ta ansvaret når det kommer. Han påpeker at det fortsatt er mange gratispassasjerer der ute som nå snart er nødt å ta produsentansvaret sitt på alvor.

Ingen clearing på plass
Direktøren i NORSIRK hadde håper at det kunne komme på plass en dialog om clearing i markedet, slik at returselskapene kunne kjøpe mengder av hverandre – hvis det blir nødvendig.
-Vi har invitert den tidligere monopolisten på emballasjemarkedet til å være med på en clearing-ordning om emballasje, men har ikke fått positivt svar på dette dessverre.  Han påpeker at det i Tyskland er kommet på plass en slik ordning, etter at myndighetene måtte få på plass et mer konkret lovverk, for å sikre lik konkurranse. -Vi hadde håper å få med Grønt Punkt Norge på dette fra starten av, sier Ervik. -Allerede i 2014 inviterte vi dem med, nettopp fordi vi vet at for å opprettholde konkurranse på like vilkår, er det en del momenter som bør være på plass. Det er erfaringer vi har med oss etter årene med konkurranse på EE-siden, sier Ervik.  Han forteller at NORSIRK har møtt motgang på dette området, men at han allikevel håper at dialogen vil gå seg til etter hvert. -Det var heller ikke greit da monopolisten Tine fikk konkurranse for en del år tilbake – men nå ser det ut til at det markedet fungerer greit, avslutter Ervik.

Informasjon om produsentansvar på emballasje

Fra i dag, den første september 2017, er produsentansvaret for emballasje en del av Avfallsforskriften. Det betyr at alle som importerer emballasje, skal være med i et produsentansvarsselskap. Miljødirektoratet offentliggjorde datoen for kun tre virkedager siden.

For NORSIRKs kunder som ikke allerede har på plass en avtale om produsentansvar på emballasje, må dette nå ordnes (gjelder de som importerer mer enn 1000 kilo pr år). Siste frist er 31.12.2017.

Godkjenning fra myndighetene
I forskriftsteksten står det at selskapene som kan ivareta dette produsentansvaret, skal være godkjente av myndighetene. NORSIRK er allerede i dialog med Miljødirektoratet om saken. Siden det har gått svært raskt etter at Klima- og Miljødepartementet besluttet implementeringen i forskriften, er ikke Miljødirektoratet klar til å motta søknader om godkjenning enda. Vi vil holde våre kunder løpende oppdatert om denne prosessen. EE-produkter og batterier har en ordning med myndighetsgodkjenning i dag, og vi i Norsirk er godkjent for begge. Vi er allerede i gang med forberedelsene for å få emballasje-godkjennelsen.

 

De beste tjenestene til den beste prisen
Norsirk har siden 1998 drevet effektive retursystemer. Med produsentansvar for EE-produkter, batteri og emballasje får du enkelt oversikt med en faktura, ett kontaktpunkt, samt tilgang til underlag i vår webportal, Miljøportalen.

 

NORSIRK kjemper mot monopoler
Gjennom vår inntreden på markedene for batteri og emballasje har vi på kort tid brutt to monopoler, og vi tilbyr, ifølge flere av våre kunder, de beste tjenestene til den beste prisen. I motsetning til hva mange tror, er man ikke avhengig av å benytte Grønt Punkt-merket for å ivareta produsentansvar på emballasje. Men, av hensyn til de av våre kunder som har symbolet på emballasjen sin i dag, jobber vi fortsatt for å kunne tilby emballasjemerket Grønt Punkt til våre kunder.

 

Emballasjemerking
Den eneste konkurrenten vår, den tidligere monopolisten med over 98% markedsandel i dag, har formidlet aktivt utad at NORSIRK ikke har anledning til å benytte emballasjemerket Grønt Punkt. Mange av våre kunder har mottatt informasjon om dette direkte fra Grønt Punkt. Til denne saken er det to aspekter som er viktig å ta med seg.

1)      Vi er uenige i grunnlaget for avgjørelsen som er tatt. Vi har ei heller mottatt varsel om at lisensen er bortfalt og det er en dialog med Grønt Punkt om veien videre. Kort fortalt er vi uenige, og NORSIRK har også henvendt seg til lisenseieren i Tyskland for videre dialog.

2)      Vi mener også at emballasjemerket nå står i en helt annen stilling enn tidligere. Nytt kapittel 7 i forskriften trer i kraft i dag, og det er dette regelverket som fremover regulerer krav til returselskap som håndterer emballasje. Det er intet krav om Grønt Punkt merking eller noen grunn til at man skal merke emballasjen med Grønt Punkt. Grønt Punkt er et betalingsmerke som kun viser at man har betalt for ivaretakelsen av produsentansvaret. Nå skal alle med – det er loven, og hensikten med merket er på mange måter bortfalt.

 

Ta ansvar allerede i dag
Ønsker du å få på plass produsentansvaret for emballasje allerede i dag? Vi har på plass en web-løsning som løser dette for deg – følg denne lenken.

Korte oppsigelsestider
Hvis du mot formodning skulle få behov for å si opp emballasjeavtalen med oss, så opererer vi med kun tre måneders oppsigelse. Som kunde hos oss kan du være trygg på at vi arbeider for både ditt og bransjens beste. Hver dag.

Hvis du har spørsmål, ring oss på 4000 4201 eller send e-post på adm@norsirk.no

Les mer om produsentansvar på emballasje: norsirk.no/emballasje

Forskrift på produsentansvar for emballasje trer i kraft 1.9.2017

Miljødirektoratet melder nå at produsentansvaret for emballasje implementeres i Avfallsforskriften allerede fra 1.9. 2017. Det innebærer at alle som importerer eller i Norge produserer mer enn 1000 kg av en emballasjetype pr år, skal finansiere innsamling, sortering og materialgjenvinning av emballasje.

Konkurranse på like vilkår
Stig Ervik, direktør i NORSIRK, er glad for at produsentansvaret trer i kraft. -Dette betyr at konkurransen blir lik for alle aktører som opererer i dette markedet. Bransjeavtalen som tidligere har regulert dette produsentansvaret har nå utspilt sin rolle, og alle selskaper som ønsker å kunne tilby kunder å ta produsentansvar for emballasje, skal gjennom en myndighetsgodkjenning, og slipper å basere seg på tidligere bransjeavtaler. Det innebærer at konkurransen nå skjer på like vilkår med klare føringer som ligger i en forskriftstekst, hvilket vi er svært glad for, sier Ervik.

Blitt hørt i høringen
Klima- og miljøverndepartementet har gjort presiseringer i forskriftsteksten etter at den var på høring. – I det første høringsutkastet var det med noen uheldige bestemmelser om eierskap og styresammensetning i returselskaper som ønsket å drive med produsentansvar for emballasje, påpeker Ervik. – I NORSIRK reagerte vi på dette; at en forskrift skulle definere hvem som skulle sitte i styret og at utbytte ikke kunne utbetales. Å legge begrensinger på eierskap og businessen hører ikke hjemme i noen norsk forskriftstekst fra 2017, påpeker direktøren i NORSIRK. Han fortsetter; -Konkurransetilsynet ha vært klare i sine anbefalinger. Konkurranse er viktig i avfallsbransjen, og det ville vært bakstreversk å legge konkurransebegrensninger inn en forskriftstekst, påpeker Ervik. Han er godt fornøyd med at argumentene fra NORSIRK på dette området er blitt hørt, og at disse elementene er fjernet fra forskriftsteksten som nå kan leses på Lovdata.

Slutt på gratispassasjerer
Fra NORSIRK begynte å tilby sine egne kunder å ta produsentansvar på emballasje, har et hovedargument vært å komme gratispassasjerproblematikken til livs. Når forskriften trer i kraft 1.9.2017, må alle som importerer produkter med emballasje være med og betale for riktig håndtering av emballasje. Siste frist for å ta ansvaret ifølge forskriften er 1.1.18.

Emballasjemerket Grønt Punkt utspilt sin rolle
Med en forskrift på plass, som krever at alle tar sitt miljøansvar for emballasjen, har også emballasjemerket Grønt Punkt utspilt sin rolle. -Et merke på emballasjen som ikke sier noen ting annet enn at det er betalt for at emballasjen skal håndteres riktig, er utdatert når vi får et produsentansvar i Avfallsforskriften, sier Ervik. -Nå skal alle med, og dermed er dette merket overflødig. Ervik viser til andre land i EU hvor denne diskusjonen også er tatt.

Elektronikkbransjen vil ha miljømerking
Jan Røsholm, direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, ser heller ikke poenget med emballasjemerket Grønt Punkt. -Når alle er lovpålagt det samme ansvaret, ser vi i Elektronikkbransjen ikke hensikten med dette merket lengre. Fokus fremover må heller være å ha miljøvennlig emballasje, satse på emballasjeoptimering og benytte eksempelvis Svanemerket. Det er miljømerking på emballasjen som nå blir viktig – ikke hvorvidt du har betalt for produsentansvaret – når det likevel er en del av den norske Avfallsforskriften, avslutter Røsholm.

SANNSYNLIG MED PLASTPOSEAVGIFT

Sjansen for at det snart kommer en miljøavgift på hver solgte plastpose øker. Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond. Støtten kommer fram i stortingsmeldingen om sirkulær økonomi, lagt frem av miljøminister Vidar Helgesen tidligere denne uken.
Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket. Mer om stortingsmeldingen kan du lese her. Selve stortingsmeldingen kan leses og/eller lastes ned her.

Vil du vite mer om hvordan NORSIRK jobber med sirkulær økonomi? Årets bærekraftsrapport gir et godt bilde av hvordan vårt arbeide med produsentansvar for elretur, batterier og emballasje og den sirkulære økonomien henger sammen.

Mange av NORSIRKs kunder, de som kjøper tjenesten ivaretagelse av produsentansvaret gjennom oss, vil bli berørt av en slik plastposeavgift. NORSIRK vil komme med mer informasjon om hva som skjer i denne saken, så snart miljømyndighetene beslutter hva som skal gjøres.

 

Vokser kraftig innen emballasje

Hele 23 621 tonn med emballasje ble samlet inn og gjenvunnet på vegne av NORSIRKs kunder i 2016. Dette er andre året Norsirk rapporterer innsamlings- og behandlingstall til myndighetene på emballasje, og veksten innen både kundemasse og tonnasje har økt betraktelig fra 2015. Stig Ervik, administrerende direktør i NORSIRK, er godt fornøyd med tallene.

Innsamlingstallene for emballasje fra NORSIRK:

  • 17 172 760 kg bølgepapp
  • 1 255 843 kg emballasjekartong
  • 34 866 kg papir
  • 331 179 kg næringsplast
  • 896 452 kg husholdningsplast
  • 184 427 kg EPS

NORSIRK er i produsentansvarsmarkedet for emballasje på tredje året, og mener at markedet var svært klart for konkurransen de tilførte. Dette understøttes også av at Konkurranstilsynet har oppfordret til mer konkurranse innen markedet for avfallshåndtering og produsentansvar.

-I tillegg til fornøyde eiere og kunder, er det også kjekt at Miljødirektoratet bruker oss som begrunnelse for hvorfor det nå kommer en forskrift om dette produsentansvaret, og det er vi stolte av, sier direktør i NORSIRK, Stig Ervik. -Innen emballasje har det vært og er det fortsatt svært mange gratispassasjerer som ikke er med og betaler for sin andel av emballasjen som oppstår i Norge. Dette var en problemstilling også på EE-produkter i begynnelsen, men dette er ryddet av veien, blant annet gjennom grep tatt av myndighetene gjennom forskriften. Derfor, hvis vi er å takke for at det nå kommer en forskrift som medfører at alle dagens gratispassasjerer snart må dekke egne kostnader og ikke lengre kan skyve dem over på resten av fellesskapet, så er vi godt fornøyde, sier Ervik

Stig Ervik i NORSIRK vedgår at det har vært utfordrende å komme inn på dette markedet, som har vært et monopolmarked i svært mange år. -Vår største utfordring har kanskje vært å få operatører til å jobbe med å samle inn emballasje for oss, og derfor mangler vi også å få samlet inn fra hele landet. Tidligere inngåtte avtaler,  sammen med NORSIRKs relativt lave behov for mengder, setter oss i en litt vanskelig situasjon, men dette ser vi på som utfordringer vi skal løse i 2017, sier Ervik, og legger til at han forventer 100% geografisk dekning i 2017.

Miljødirektoratet har kommet med sterke antydninger om at ny forskrift for emballasje trer i kraft 1. juli 2017.

For mer informasjon om hvordan du kan løse ditt produsentansvar for emballasje – send en e-post til adm@norsirk.no