Forbered rapporteringen

Alle som får sitt produsentansvar for emballasje ivaretatt gjennom Norsirk, er hvert år pliktet å rapportere om sitt arbeid for avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Miljødirektoratet ønsker at Norsirk skal sammenstille tall og fakta i en felles rapport som vi sender til direktoratet.

Fjorårets rapportering og rapporten som ble skrevet og sendt inn i 2022 (for 2021-tallene) ble godt mottatt hos Miljødirektoratet, samtidig som det pekes på områder hvor de ønsker mer informasjon. Det vil vi hensynta når vi etterspør informasjon fra dere som er kundene våre på produsentansvar for emballasje.

Rent praktisk kommer vi til å etterlyse tall og materiale fra dere i flere omganger – med forskjellige spørsmål og frister. Allerede før påske vil første spørsmålsrunde sendes ut – og da er det konkrete eksempler på emballasjeoptimeringsarbeid, bilder og informasjon om besparelser vi trenger tilsendt.

 

Sjekk gjerne ut rapporten vi sendte til Miljødirektoratet i fjor høst – der er det presentert flere eksempler på optimeringsarbeid. Dette kan være til inspirasjon når dere selv ser tilbake til 2022. Rapporten ligger digitalt her. Dersom dere ønsker en fysisk kopi, sende en e-post til adm@norsirk.no så sender vi den ut umiddelbart.

 

Hva betyr EUs nye bærekraftskrav?  

Sirkulærøkonomisk handlingsplan

EUs “Circular Economy Action Plan” ble lagt frem i mars 2020, og har som hensikt å bidra til å fremme bærekraftig vekst i EU. Den tar for seg hele livssyklusen til produkter, fra design til gjenvinning av nye råvarer. Og vi må forberede oss på nye bærekraftskrav.

En del av denne planen inkluderer revidering av Emballasje og emballasjeavfallsdirektivet, som fra 30.november 2022 ligger som forslag til en ny Emballasjeforordning. At det er en forordning betyr blant annet at den skal implementeres likt i alle EU/EØS-land. Status for øyeblikket er at Europaparlamentet og Rådet diskuterer forslaget. Det forventes at den blir implementert i løpet av  2024/2025.  Frem til den blir ferdig behandlet i Norge må Emballasjeforordningen blant annet gjennom EØS og EFTA-vurderinger, samt norske rettsregler.

Vi dekker dette temaet på Innsiktskurset om emballasje, så MELD DEG PÅ I DAG!

Du kan også LASTE NED Norsirks rapport om kundenes emballasjeoptimering her

Et av formålene til EU er å lage et felles regelverk for alle medlemslandene, noe som vil fjerne barrierer for samarbeid og handel på tvers av land og bedrifter. Barrierene kan være ulikt regelverk for merking av emballasje og forskjellige definisjoner av hva som er gjenvinnbart eller gjenvunnet. Med et felles regelverk blir det lettere for alle involverte parter å ta produktet videre i en sirkulær syklus. Forslaget til forordning påpeker  at disse reguleringene skal følge avfallshierarkiet, noe som vil bidra til en mer sirkulær økonomi.

De viktigste punktene for å sikre sirkulære og bærekraftige produkter er å:

 • designe for å redusere produktenes klima- og miljøpåvirkning
 • forbedre informasjon om produktenes bærekraft til forbruker og aktører i verdikjeden
 • forhindre ødeleggelse av produkter som ikke har blitt solgt
 • promotere bærekraftige businessmodeller
 • øke antallet bærekraftige offentlige anskaffelser

Målet for Circular Economy Action Plan er at all emballasje skal være ombrukbar eller gjenvinnbar innen 2030. I tillegg fremmes tiltak og mål for å redusere overflødig emballasje, redusere kompleksiteten i emballasjen, øke andel resirkulert materiale, fase ut farlige og giftige stoffer samt promotere gjenbruk. Dette gjelder alle (!) typer emballasje, og det er allerede rapporteringsplikt i Norge på dette. Alle produsenter og importører av emballerte produkter og emballasje i Norge skal i henhold til avfallsforskriftens kapittel 7 arbeide med emballasjeoptimering

Emballasjetyper og bærekraftskrav

Emballasje deles opp i salgsemballasje, gruppe-emballasje (f.eks. folie rundt fire brusflasker) og transportemballasje (f.eks. pall og folie rundt pall) . Det blir også kalt primær-, sekundær- og tertiæremballasje. Disse kategoriene er fine å forholde seg til når emballasjeoptimering skal rapporteres. I tillegg har alle emballasjefraksjonene  (glass, metall, plast, kartong osv)  sine egne retningslinjer og krav til hvordan de best kan designes for gjenvinning.

Forslaget til ny Emballasjeforordningen fremmer også noen konkrete bærekraftskrav:

 1. Krav til begrenset innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Særlig gjelder dette tungmetallene bly, kadmium, kvikksølv og krom 6, for å sikre at det blir minst mulig farlig utslipp og aske fra behandlingsprosesser, og innhold i gjenvunnet materiale.
 2. All emballasje skal kunne resirkuleres. Dette betyr at emballasjen er designet for gjenvinning, at den blir samlet inn og sortert i respektive emballasjestrømmer uten å skade andre strømmer, at den kan bli gjenvunnet slik at kvaliteten kan erstatte jomfruelige materialer, og at emballasjen kan bli gjenvunnet i store nok mengder for å sikre effektivitet.
 3. Det stilles også krav til andel av gjenvunnet materiale i plastemballasje. Fra januar 2030 gjelder følgende krav:

(a) 30 % for kontaktsensitiv emballasje laget av polyetylentereftalat (PET) som hovedkomponent;

(b) 10 % for kontaktsensitiv emballasje laget av andre plastmaterialer enn PET, unntatt drikkeflasker av plast til engangsbruk;

(c) 30 % for drikkeflasker i plast til engangsbruk;

(d) 35 % for annen emballasje enn de som er nevnt i bokstav a), b) og c).

Fra januar 2040 økes kravene til :

(a)  50 % for kontaktsensitiv emballasje, unntatt drikkeflasker av plast til engangsbruk;

(b)  65 % for drikkeflasker i plast til engangsbruk;

(c)  65 % or annen emballasje enn de som er nevnt i bokstav a) og b)

Noen unntak finnes på emballasje til medisinsk bruk, og til komposterbar plastemballasje.

 1. Krav til å kompostere industrielt. Emballasje som teposer, og kaffekapsler, de små klistrelappene på frukt, samt tynne plastposer av typen som brukes til innkjøp av frukt og grønt må være komposterbare og skal kunne komposteres industrielt.
 2. Emballasje skal reduseres så mye som mulig i vekt og volum, samtidig som hensyn til funksjon og sikkerhet ivaretas. Dette må vises gjennom teknisk dokumentasjon. Medlemsstatene må redusere generert mengde emballasjeavfall per innbygger sammenlignet med mengde emballasjeavfall generert per innbygger i 2018, med 5 % innen 2030.
 3. En del av emballasje skal være ombrukbar og de som skal importere eller produsere ombrukbar emballasje skal sikre at systemer for ombruk er tilgjengelige. For at emballasje skal kalles ombrukbar må den oppfylle en serie krav. (Les mer i  Design for ombruk-artikkel som kommer  ila kort tid)

 

Kilder:

Circular Economy Action Plan (utgitt 11.mars.2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN

Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste (utgitt 30.nov  2022)

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en

Annexes to the proposal (utgitt 30.nov 2022)

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en

 

Følg EU!

Norsirks klare oppfordring til Miljødirektoratet er å følge det som kommer fra EU av direktiver og forordninger. Og ikke minst – sørg for rask implementering i norsk lovverk. 

Svært mange av aktørene som skal ta produsentansvar for emballasje i Norge, operere også i andre europeiske land. Det vil være uhensiktsmessig om regelverket ikke er likt. En bedrift som i følge definisjonen fra EU er en fyller eller pakker  – eventuelt en manufacturer – må ha samme forpliktelsene i Norge som i EU, her må det ikke være mulig å tolke eller argumentere seg ut av norske produsentansvarsordninger.

Norsirk oppfordrer på det sterkeste til at Miljødirektoratet følger EU sine retningslinjer, og ikke på noen områder lager egne særnorske regelverk/definisjoner. Dette bør også gjelde for «grunnmodellen» for produsentansvar som direktoratet nå jobber med.

Ta gjerne kontakt med Norsirk dersom det er spørsmål om forslaget til ny emballasjeforordning. Den 24. mai 2023 inviterer vi til en hel dag med kurs om det som kommer fra EU, optimeringsarbeid og bærekraftig emballasje. Merk gjerne datoen allerede i kalenderen. Muligheter for påmelding kommer ila få uker.

Ny fagsjef

Anastasiia Moldavska er Norsirks fagsjef for emballasje fra 1. mars. Anastasiia har allerede vært i emballasjetemaet i flere år, og tar nå over ansvaret for hele teamet.


På jakt etter gode løsninger

Den nye fagsjefen vil fortsette arbeidet med å finne de beste materialgjenvinningsløsningene for fraksjonene teamet har ansvar for. -Det er jo særlig plastemballasjen som skaper utfordringer og som «alle» er opptatt av, men de andre fraksjonene er det også viktig å søke etter stadig bedre løsninger for, påpeker den nye fagsjefen.

Positiv til EU

Anastasiia Moldavska er svært positiv til EU og deres helhetlige tilnærming til bærekraftsutfordringene. -Det skal bli spennende i årene som kommer å støtte produsentene som er kunder hos Norsirk til å komme i mål med alle kravene som ligger i de kommende forordningene som kommer fra EU, sier Anastasiia. -Det blir store endringer for mange, og vi skal sørge for at våre kunder stiller forberedt til det som kommer. Fagsjefen viser til innsiktskurset om emballasjeoptimering som skal arrangeres allerede sist i mai, som er et av flere tiltak som Norsirk gjennomfører for å forberede kundene sine på det nye regelverket som kommer.

Ta kontakt

Fagsjefen oppfordrer alle produsentansvarskunder og potensielle kunder til å ta kontakt med henne og teamet hun leder for mer info om hva som kommer fra EU og hvilket ansvar produsentene vil få som følge av nytt regelverk. -Vi har akkurat spilt inn til Miljødirektoratet at det er svært viktig nå å følge EUs forordninger, slik at regelverket blir likt for de som skal ivareta produsentansvar både i Norge og i andre EU-land. Hun understreker at med de store endringer som kommer bør det ikke (!) bli en oppgave for produsentene å måtte holde oversikt over forskjellig regelverk i forskjellige land på toppen av det hele.