Operatørbytte og veien videre

Den 21. april inviterer vi alle som har avtale med Norsirk til informasjonsmøte om innsamling og behandling av kasserte EE-produkter. For at flest mulig skal få anledning til å delta, kjører vi et digitalt møte, hvor både Norsirk-ansatte og Stena-ansatte er tilstede og presenterer.

Når: Torsdag 21.april kl 0830 – 0930
Hvor: Teams-lenke sendes ut til alle påmeldte
Påmelding: Send e-post til guro@norsirk.no

Agenda:

 • Operatørbytte på innsamling og behandling – hva betyr det for din kommune/IKS/gjenvinningsstasjon?
 • Gjenvinnings- og ombrukstallene fra 2022 presenteres
 • Videreutvikling og investeringer Stena skal gjøre i årene som kommer – hva planlegges hvor?
 • Informasjon om kurs og samling under Avfallskonferansen

 

Mer om operatørbytte leses i denne lenken.

 

Batteribølgen – kan du få en halv million?

Hvert år utlyser Norsirk et miljøstipend som skal gå til fremtidsrettede og miljøvennlige prosjekt relatert til selskapets virke. Disse aktiviteten kan foregå langs hele eller deler av verdikjeden for produsentansvarene som Norsirk ivaretar.

I år ønsker juryen å rette søkelys mot problemstiller knyttet til batterihåndtering. Verden blir stadig mer elektrifisert. Megatrender som befolkningsvekst; overgang til fornybar energi; konnektivitet; osv. vil føre til et enormt behov for batterier i fremtiden. Dette vil føre til ressurs-utarming og være en stor belastning på miljøet. I tillegg vil batteriene vil en dag returneres som avfall i form av en kjempestor bølge av kasserte batterier. EU ser allerede på problemene og har skissert et utkast til en ny batteriforordning. Det blir strengere krav til bla. innsamling; gjenvinning; resirkulert innhold i nye batterier; sporbarhet og miljøfotavtrykk. Andre utfordringer knyttet til batterier kan være brannrisiko og lav europeisk resirkuleringskapasitet.

Hvordan kan din ide bidra til å løse noen av disse utfordringene?  Søknaden bør vurdere nyvinning; verdiskapning og miljøgevinst. Stipendet er tilgjengelig for enkeltpersoner, institutter eller forskningsmiljøer som vil bidra til å utvikle, forbedre og effektivisere NORSIRKS aktivitet og virksomhet. Søknadsfrist; søndag 22. mai 2022

 

SØKNADSSKJEMA finner du i denne lenken.

 

Kilde: Cars Are Going Electric. What Happens to the Used Batteries?  | WIRED

 

Tidligere vinnere

Her er noen eksempler på temaer fra Miljøstipendets historie, til inspirasjon for deg som ønsker å søke. Søkerne står fritt til å definere og avgrense egne temaer.

 • Fikseapp fra Restarters
 • Gjenbruk eller gjenvinning av kjøleskap, hva er riktig? Østfoldforskning
 • Optimalisert gjenvinning av LCD skjermer.
 • Ikke kast EE-avfall i restavfallet – informasjonstiltak fra Miljøagentene.
 • Zero waste to landfill – Stena Recyclings prosjekt for å minimere deponi og maksimere gjenvinning.
 • Xray som deteksjons-verktøy av edelmetaller & sjeldne jordartsmetaller.
 • Urban-mining-prosjektet hos NGU: Analysering og kartlegging av EE-produkter med sjeldne jordarter med tanke på å
  få urban mining inn som en del av mineralressursstrategien til Norge.
 • Kartlegging av mengder EE-produkter satt på markedet – bransjetall og myndighetstall samstemte ikke (Elektronikkbransjen).
 • Kartlegging av sjeldne jordmetallforekomster i mobiltelefoner spesielt – NGU fant også ulovlig bruk av miljøgifter under dette arbeidet.
 • Forskning på beste prosess for gjenvinning av neodym (supermagneter) fra EE-avfall. Stena Recycling.
 • Forsøk med kombinasjon av xray og gjenkjennelsesteknologi for å identifisere EE-produkter med gitte egenskaper.
 • Dokumentasjon av miljø, klima- og ressursnytte av Elreturs arbeid, Østfoldforskning.
 • Livsløpsanalyser av kjøleskap, tv-skjerm og mobiltelefon – for å identifisere miljøgevinster/kostnader ved
  innsamling/miljøsanering/gjenvinning.
 • Co2-regnskap verktøy basert på LCA analyser, Østfoldforskning.

 

Spennende fremtid sammen med Stena Recycling

Norsirk setter ut all innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall på anbud ca hvert tredje år.  Etter en intens forhandlingsrunde er det nå klart at Stena Recycling tar over all innsamling og behandling av EE-avfall for Norsirk – i hele landet.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, ser frem mot det videre samarbeidet med Stena Recycling. -Stena har satt seg svært ambisiøse mål og skal bygge et nullutslippsanlegg på Ausenfjellet på Frogner– samtidig som det også gjøres investeringer i anlegget de har i Halmstad i Sverige. Der skal det bygges et helt nytt kjøleskapsanlegg, hvor gassene fra kjøleskapene skal behandles lokalt. Planene til Stena Recycling sikret at alle som tar produsentansvar gjennom Norsirk får god materialgjenvinning, samtidig som Stena sikrer at det blir null utslipp av miljøfarlige avfall i forbindelse med miljøsaneringsprosessen. Ervik er positiv til det utvidet ansvaret Stena påtar seg og påpeker at dette er helt i tråd med Norsirks ønsker.

Fra to til en aktør

I forrige kontraktsperiode benyttet Norsirk både Stena Recycling og Revac.  -Det var et mål å dele markedet mellom de største aktørene innen gjenvinning av EE-avfall i Norge også i den kommende kontraktsperioden, men under dette årets forhandlinger kom ikke Revac og Norsirk til enighet, forklarer Ervik. -Vi er godt fornøyde med det Revac har gjort for oss til nå, og ønsker dem lykke til med videre drift, sier direktøren i Norsirk.

Store investeringer på gang

Stena Recycling har store investeringsplaner på gang, og skal bygge et nytt «first treatment» anlegg hvor det investeres i tette kummer som samler opp avrenning, istedenfor å rense og ha oljeutskillere på lokasjonene. -Det er et valg vi har tatt, å hoppe over dette med rensing på lokasjonen, sier Norgesjef i Stena Recycling, Max Trandem. -Vi har tatt tilbakemeldingene etter revisjonene  fra Statsforvalterne på alvor, og gjennom å investere i kum-oppsamling tar vi et ekstra utvidet ansvar, sier Trandem. Alt i kummen blir sendt til behandling for farlig avfall, for å sikre at ikke det kommer miljøgifter på avveie fra EE-avfallet som miljøsaneres gjennom Stena Recycling

Gleder seg over tillitten

Gjennom den nye avtalen med Norsirk skal Stena Recycling samle inn og gjenvinne en større tonnasje enn siste års kontraktsperiode. -Vi er i full gang med å hente inn ekstra utstyr og transport slik at overgangen fra at flere aktører har servet Norsirks kunder og kommuner/IKS’er skal gå så enkelt som mulig, forteller Trandem. -Det kan selvfølgelig oppstå utfordringer der vi ikke har lokale filialer i dag, men vi er i tett dialog med Norsirk om å følge opp og komme i orden i hele landet, slik at overgangen går så lett som mulig.

Ta kontakt hvis spørsmål

Stig Ervik i Norsirk oppfordrer de som har eventuelle spørsmål rundt samarbeidet med Stena Recycling om å ta kontakt med ham direkte. Praktiske spørsmål rundt operatørbytte stilles til Zlatko Kazaz, driftsdirektør i Norsirk eller til fagsjefen på EE, Idar Haslerud.

Kontaktinfo:
Administrerende direktør i Norsirk Stig Ervik, stig@norsirk.no, 907 70 700
Driftsdirektør Zlatko Kazaz, zlatko@norsirk.no, 47398870
Fagsjef Idar Haslerud, idar@norsirk.no , 91196378

Godt fornøyd med tilbakemeldingene fra Miljødirektoratet

-Rapporten om emballasjeoptimering og avfallsreduksjon ble sendt til Miljødirektoratet 23.12.2022, og nå har Norsirk (Emballasjegjenvinning)  mottatt tilbakemeldinger fra direktoratet på selve rapporteringen, forteller Eva T. Maritdatter som er fagsjef på emballasjesatsingen til Norsirk. Hun er godt fornøyd med tilbakemeldingene på rapporteringen, og tar med seg innspillene til forbedring. 

Produsentene sitter på fasiten

-Vi i Norsirk tror det er avgjørende at det er produsentene som må få tilbakemeldingene og ta ansvaret for  gjenvinningen av emballasjen, ved å designe og produsere gjenvinnbar emballasje, sier Maritdatter. -Rapporteringen direktoratet krever av produsentene er et skritt på den veien – så håper vi det kan komme enda flere krav på design for gjenvinning, krav om innblanding av resirkulert råvare osv i forskriftene i fremtiden, påpeker fagsjefen.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, mener tilbakemeldingene fra direktoratet er nyttige og at innspillene de kommer med må videreformidles til alle med et produsentansvar for emballasje. -Det er derfor velger vi å publisere i sin helhet innspillene vi har fått fra myndighetene, forklarer Ervik. Han viser til at dersom produsentene laster ned rapporten (tilgjengelig her) og leser innspillene fra direktoratet – levner ikke det mye tvil om hva produstene kan bli bedre på mtp arbeidet med emballasjen – samt at det er nyttig informasjon å ta med seg til neste gang det skal rapporteres til myndighetene. -Vi kommer med egne møter/kurs om emballasjeoptimering/avfallsreduksjon ila denne våren, slik at alle som tar produsentansvar gjennom oss skal være godt forberedte til neste rapporteringsrunde, lover han.