Norsirk og EPS Recycle

Spennende løsning for gjenvinning av EPS på plass

Eva T. Maritdatter, fagsjef for emballasje hos Norsirk, ser nå for seg en ny fremtid for alle som har vært frustrerte over manglende og gode løsninger for gjenvinning av EPS. Norsirk har signert avtale med EPS Recycling i Danmark, og har allerede to maskiner bestilt fra det danske selskapet på vestkysten av Danmark.

-Vi skal tilby disse pressene til både kommuner og andre som har behov for løsninger for gjenvinning av EPS, og vi er sikre på at dette vil revolusjonere dagens marked for gjenvinning, forteller fagsjefen i Norsirk.

Patentert løsning

EPS Recycling har tatt patent på sin egen løsning, og løsningen deres kommer nå på det norske markedet gjennom samarbeidet med Norsirk.
-Vi har tro på Norsirk og deres tanker rundt det å gjenvinne emballasje og EPS, og derfor har vi valgt å samarbeide med dem om det norske markedet nå, sier Lars Steffensen, som er daglig leder i EPS Recycling. Han har allerede flere maskiner i bruk rundt om i Danmark, og videreutvikler stadig konseptet. -Det vi er godt fornøyde med, er at vi tilbyr kommunene denne løsningen for å materialgjenvinne EPS, uten at de behøver å ansette flere til å gjøre jobben, smiler Steffensen. Han forklarer at det er forbruker eller brukeren selv som plasserer EPS i maskinen

Høy materialgjenvinning

-Dersom EPS’en ikke inneholder mye urenheter, så garanterer vi for en materialgjenvinning av EPS på 90%, smiler oppfinneren av maskinen og daglig leder, Lars Steffensen.

Studietur til Danmark

Eva T. Maritdatter gleder seg til å tilby denne løsningen, og inviterer alle som trenger en demo før de beslutter om de ønsker en slik løsning eller ikke, til studietur til Danmark den 4. – 5 februar 2020.
-Vi kommer tilbake med mer informasjon om selve turen, men vi har plass til å ta med 30 personer til å se i praksis hvordan denne løsningen benyttes i Danmark i dag, og vi vil ha med oss EPS Recycling på turen, slik at alle spørsmål vil bli besvart underveis.

2019 nærmer seg slutten, og det har vært et spennende år for Norsirk

  • Vi har feiret 20-års jubileum. Jubileumskonferansen ble en stor suksess, vi hadde knapt plass til alle som tok turen  
  • Under Arendalsuka stilte vi med to arrangementer, både konferanse og stand på brygga hvor vi flyttet ned arbeidet vi gjør med komponentgjenbruk for å vise frem dette
  • Vi har gått fra å ivareta produsentansvar på elektriske produkter og batterier, til også å ha på plass godkjennelsen på emballasje

Det siste betyr at vi nå kan bistå alle våre kunder i å ta produsentansvar på emballasjen rundt EE-produktet eller batteriet. Det å kunne tilby alle løsningene in house, tror vi vil være et konkurransefortrinn for Norsirk i årene som kommer. Vi har sågar videreutviklet denne tanken og programmert opp en egen web-portal som ivaretar disse 3 produsentansvarsordningen i ett og samme grensesnitt – alt for at det skal bli enklere for våre kunder å ha oversikt over og kontroll på tjenesten vi leverer.

I tillegg til at Norsirkportalen ivaretar all info om produsentansvaret, kan man også kobles mot et annet grensesnitt for å få tilgang til innsamlingsstatistikk fra egen lokasjon og etter hvert også co2-rapporter på gjenvinningen. Dermed har bedrifter tilknyttet oss oversikt over svært mange parametere nødvendig i egen bærekraftsrapportering – i ett og samme grensesnitt.

I forbindelse med satsingen på emballasje-segmentet har også Norsirk tatt noen valg om transparens og gratispassasjerproblematikk.

I dagens forskrift behøver man ikke ta produsentansvar for emballasje, dersom man setter færre enn 1000 kilo av hver emballasjefraksjon på markedet. Det er vi uenige i, og jobber for å fjerne denne grensen, samt at vi oppfordrer alle våre kunder til å være med på å ta dette ansvaret – og ikke skyve det over på andre. I dag, med dagens bærekraftsfokus, kan ingen være bekjent av ikke å være med på å betale for løsninger for gjenvinning av emballasje.

Når det gjelder transparens i nedstrømsmarkedet for gjenvinning av emballasje, har det vært diskusjoner rundt gjenvinningsstatistikken i landet. For å slippe slike diskusjoner, krever Norsirk i sine nedstrømskontrakter at kortene skal vises, slik at vi har kontroll på hva som er reell materialgjenvinning og hva som må energigjenvinnes.

Vi har også på plass 3 nyansettelser som begynner i januar 2020, helt nødvendige ansettelser for å komme i mål med alle oppgavene som skal løses for kunder, sammen med samarbeidspartnere.

Det er altså mye som skjer. Følg derfor med på oss i 2020 – vi er også med på spennende FOU prosjekter både innen batterigjenvinning og urban mining av EE-avfall. Mer om dette kommer på nyåret.

 

Gledelig jul og godt nytt år.

 

Stig Ervik
Administrerende Direktør i Norsirk

Swerec er Norsirks plastpartner

Swerec skal sørge for gjenvinning av plasten som samles inn gjennom retursystemet til Norsirk. Administrerende direktør i Norsirk, Stig Ervik, og fagsjef på emballasje, Eva T. Maritdatter, er godt fornøyde med å ha Swerec med som operatør på plast-nedstrømmen.

-Vi har vært på revisjon hos Swerec, og er sikre på at dette selskapet vil være en solid samarbeidspartner å ha med på laget når vi nå, fra 1.1.2020, starter den operative driften av Norsirks emballasjesatsing, sier fagsjef Eva T. Maritdatter i Norsirk.

Kvalitetssikring av anlegg

Norsirk fikk godkjenning fra Miljødirektoratet til å drifte et produsentansvarsselskap for emballasje den 6. september 2019. Fra september og til nå har Ervik og Maritdatter vært travle med å besøke forskjellige nedstrømsanlegg for forskjellige typer emballasje.

-Norsirks kunder benytter hele spekteret av emballasje, og vi skal samle inn og gjenvinne både plastemballasje, inklusive EPS (mer kjent som isopor), glass- og metallemballasje, kartong og brunt papir (https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/).
-Gjenvinningen av de forskjellige emballasjetypene krever forskjellige løsninger, og derfor har det vært en travel høst med å besøke forskjellige aktører rundt om i Europa, forteller fagsjef Eva T. Maritdatter i Norsirk.

Svenskene utfordret til nytenkning

Swerec er et plastgjenvinningsselskap med 25 års erfaring. Det ligger i Bredaryd i Sverige, og er ISO sertifisert etter standardene 9001 og 14001. Sorteringsteknologien selskapet benytter er NIR teknologi som automatisk skiller på forskjellige plasttyper, ikke ukjent for de fleste som driver med plastgjenvinning i Europa. På anlegget skal plastemballasje fra Norsirk vaskes, sorteres og kvernes, så den er klar for videre salg til plastprodusenter. De siste årene har Swerec produsert ca 50 000 tonn pr år i sitt anlegg.

Administrerende direktør i Swerec, Leif Karlsson, er godt fornøyd med at Norsirk har valgt Swerec som leverandør på gjenvinningen av emballasjeplast.
– Norsirk har en tilnærming til gjenvinning av plastemballasje som vi ikke har opplevd tidligere, og for Swerec er det klart utfordrende når vi har kunder som så nøye reviderer oss før vi er i gang, og ikke minst utfordre oss til nytenkning, forteller Karlsson.

Begge selskapene er enige om at det er viktig å med transparens i dette markedet, på grunn av de forskjellige gjenvinningstallene og målepunktene som det har vært operert med. – Vi gleder oss til vi har fått jobbet med plasten fra Norsirk og kan presentere tall for det norske markedet, smiler Swerec-sjefen.

Leif Karlsson er VD i Swerec

VD Karlsson i Swerec ser frem imot å behandle emballasjeplast fra Norsirk og det norske markedet.

DIFIs ekspertgruppe

Nytt kravsett for IT-anskaffelser

En ekspertgruppe har hjulpet DIFI med å utarbeide et kravsett for offentlige anskaffelser av IT-utstyr. Hovedbudskapet er: Kjøp kvalitet som varer lenge. Slik økes også muligheten for gjenbruk.

Norsirk har gjennom en rekke møter i arbeidsgruppa bidratt til å utforme veiledende retningslinjer til bruk i offentlige virksomheter.

– Sammensetningen har vært bred, med aktører fra alle sider av bordet. Inkludert kunder av oss som Atea og Dell, og jeg synes det er positivt at vi kan jobbe sammen om prosjekter som dette, forteller Guro K. Husby i Norsirk om arbeidet som har pågått i et drøyt år.

Miljø og samfunnsansvar

Prosjektledelsen ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som er fagorgan for offentlige anskaffelser.
– Difi ønsker å gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å stille krav til miljø og samfunnsansvar i disse anskaffelsene, sier seniorrådgiver Sarah Fossen Sinnathamby i Difi. Omlag 50 000 PCer og 30 000 skjermer kjøpes årlig inn i statlig sektor alene, i tillegg til et betydelig antall i kommunal og fylkeskommunal sektor. Det kjøpes også mange nettbrett spesielt til undervisning. Kravsettet er frivillig å bruke, men Difi er opptatt av at flest mulig skal ta det i bruk og stille krav til bærekraft i sine IT-anskaffelser.

Se kravsettet her

Gjenbruk

Det handler ikke kun om å begrense belastningen fra utstyr som skal avhendes, men redusere behovet for å produsere og ta i bruk nye produkter. Derfor er det lagt vekt på blant annet enkel utskifting av deler, god garanti og utstyr som tåler oppdateringer.

– Vårt bidrag her er å bidra med vår innsikt og kunnskap om sirkularitet og verdien på utstyr ved enden av første livssyklus. Vi i Norsirk har jo en målsetning om å nå en gjenbruksandel på 10 prosent, og da må vi snu alle steiner for å komme dit, sier hun.

Konfliktmaterialer og menneskerettigheter

Bærekraftige IT-innkjøp er viktig av flere årsaker: Konfliktmineraler benyttes i stort omfang, og i tillegg er karbonfotavtrykket for nytt datautstyr stort. For Difi er det viktig at innkjøpere skal tenke bærekraft i sine anskaffelser, og direktoratet fokuserer på å lage veiledning om bærekraft for innkjøpskategorier der det offentlige kjøper mye og hvor det er sentrale utfordringer til miljø og sosialt ansvar. IT-utstyr ligger på DIFIs Høyrisikoliste for innkjøpskategorier med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, og det er i tillegg stort potensial for sirkulære løsninger i anskaffelsene. Derfor er det en viktig innkjøpskategori å sette søkelys på.  Kravsettet ivaretar også andre viktige miljøhensyn, blant annet knyttet til kjemikalier, avhending og distribusjon.

 

Les mer om arbeidet med kravsettet her

Årets julegave går til WWF

NORSIRK har i flere år valgt å støtte organisasjoner istedenfor å gi julegaver til kunder eller forretningsforbindelser. Slik er det også i år. Vi har valgt å gi et beløp til WWF, Verdens Naturfond, og deres arbeid for å stanse plastforsøplingen i havet.

WWF skriver på side nettsider: Alle dyr og leveområder blir påvirket av den enorme mengden plast som havner i havet. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, og mengdene bare øker. Dette påvirker alt fra de minste mikroskopiske plankton til havets største skapninger, hvalene våre. Plast er en direkte dødsårsak som rammer stadig flere dyr.