“The value of e-waste is a declining story”

I en rapport fra World Economic Forum anslås det at om 30 år blir det produsert 120 millioner tonn elektrisk og elektronisk avfall her på jorden. I år antas det at vi kommer til å kassere 50 millioner tonn. Avfallsmengdene skal altså mer enn doble seg de neste årene. Hvordan skal dette kobles mot satsingen på sirkulærøkonomi?

Nestor innen fagfeltet

Jim Puckett er leder av organisasjonen Basel Action Network (BAN). Han er en av de som var med og fikk plast inn i Baselkonvensjonen tidligere i år. BAN har vært «vaktbikkje» for ulovlig eksport av miljøfarlig avfall de siste 20 årene. Organisasjonen, med Jim Puckett i førersetet, har særlig vært opptatt av EE-avfall, og i dag er det knapt noen som vet mer om verdens illegale avfallsstrømmer som gjerne ender opp i land i Asia eller Afrika enn direktøren i BAN (mer om BAN her).

Puckett påpeker at verdiene i det elektriske og elektroniske avfallet reduseres. Dette understøttes også av gjenvinnere Norsirk benytter. Mer plast i produktene og mindre metaller, betyr lavere verdi i avfallsstrømmene.

The value of e-waste is a declining story. It is becoming less and less valuable. Managing it for society must be seen as more of a service. Simply finding value in waste is NOT what a circular economy should be in total. It should be an entire systems approach to design of Products society needs and NOT creating things society does not need nor be able to manage.
– Jim Puckett

Er vi villige til å handle?

Jim Puckett innleder debatten “Kappløpet mot en sirkulær økonomi» under Arendalsuka, hvor både internasjonale produsenter, Louise Koch fra Dell og Espen Ramsbacher fra IBM er tilstede. Det er også statssekretær Atle Hamar fra Klima- og Miljødepartementet – hvis oppgave det er å lage en plan som svarer på hvordan Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi, slik dagens regjering ønsker.

Puckett kommer til å presentere et realistisk bilde av hva vi står ovenfor. Hvor store utfordringene er, og dermed også hvor mye som skal til for å komme i mål. Spørsmålet blir bare om departementet, de verdensledende produsentene og vi forbrukere er villige til å handle?
Debatten tas tirsdag 13. august under Arendalsuka på Clarion Hotel på Tyholmen.

 

Figur fra WEF sin rapport A New Circular Vision for Electronics som viser at 76% av jordens EE-avfall er «either dumped, traded or recycled under inferior conditions».

 

Louise Koch - Dell

Er næringslivet allerede godt nok i gang?

Louise Kochs CV står det respekt av. De siste årene har hun vært Corporate Sustainability Director for Europa, Midtøsten og Afrika i Dell Technologies. Hun er en ofte brukt foredragsholder med mye kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi. Direktør Stig Ervik i Norsirk er godt fornøyd med at hun prioriterer en tur til Arendalsuka for å stå på scenen under Norsirks arrangement Kappløpet mot en sirkulær økonomi.

Tar produsentene nok ansvar?
Allerede i 2017 snakket Koch med Norsirk om sirkulærøkonomi. Som representant for produsentperspektivet, mente Louise Koch i Dell at noen produsenter allerede hadde påtatt seg en del av ansvaret de burde, og ikke nødvendigvis bare av miljøhensyn.

– For Dell er det good business å tenke sirkulært, sa hun i 2017, og pekte blant annet på at det er både rimeligere og bedre for miljøet å gjenvinne råvarer fra kasserte produkter enn det er å hente fra naturen.

Nå nærmer 2020 seg, sirkulærøkonomi, bærekraft, forsøpling og klimamål er ord som er mer brukt enn noensinne. Hvordan ser EMEA-direktøren og Dell på sin rolle i årene som kommer? Hvordan kan Dell og andre produsenter bidra til å stoppe ulovlig eksport av miljøfarlig EE-avfall? Og hvordan kan de bidra i en verden som renner over av plast?

Arendalsuka 2019
Møt Louise Koch tirsdag den 13. august på Clarion hotel på Tyholmen i Arendal. Mer om arrangementet og de andre som skal stå på scenen sammen med Louise finner du på Arendalsukas programmsider her.

Mer om de andre som skal på scenen sammen med Louise Koch kan du lese her:

Sammen for sosial innovasjon under Arendalsuka

Bellona, Oslokollega og Norsirk fant ut at de sammen ville få mye større utbytte av Arendalsuka. Initiativet ble til en arbeidsstasjon i pollen, hvor også IKT-Norge og Dell Technologies deltar tirsdag 13. august.

For å forklare verdien av felles innsats flytter OsloKollega Elretur-aktiviteten sin til Arendal. Medarbeiderne demonstrerer i praksis hva sosial innovasjon handler om – nemlig å løse viktige samfunnsmessige utfordringer på en bærekraftig og lønnsom måte. Ikke kun lønnsom i tradisjonelle økonomiske termer, men i form av at når flere aktører går sammen og jobber for å finne gode løsninger, i dette tilfellet på arbeidsinkludering og viktige miljøoppgaver, blir forretningsverdi et bærekraftig fundament.

Alle gode ting er tre

Det er i skjæringspunktet mellom innovative og samarbeidsvillige aktører at et kinderegg, som Elretur-aktiviteten hos OsloKollega, kan oppstå.

Bærekraftig miljø
Ressursene i kassert IT-utstyr utnyttes maksimalt. Det beste går til produktsalg i butikk, noe går til komponentsalg og resten ender opp i materialgjenvinning og råvaresalg. Slik gjenbruker vi komponenter med edelmetaller og sjeldne jordmetaller og reduserer behovet for nyutvinning.

Menneskelig utvikling
OsloKollega hjelper mennesker videre, fra en tilværelse utenfor arbeidslivet til fast arbeid. For mange går veien via arbeidsutprøving før de kommer i jobb, og for uføretrygdede handler dette om meningsfylte og verdiskapende oppgaver. Det gir trygghet, stolthet og arbeidsglede.

Økonomisk bærekraft
Lønnsomheten for miljøet og menneskene, i tillegg til virksomheter og samfunnsøkonomi, er innlysende. Allikevel har brorparten av næringslivet unnlatt å gripe muligheten til å utvikle seg videre gjennom sosial innovasjon.

Lokalt og globalt

I likhet med de andre initiativtagerne har OsloKollega et lokalt perspektiv, samtidig som de bidrar til å løse globale miljøproblemer. De er en av Oslos største arbeids- og inkluderingsbedrifter, og oppdragsgiveren er NAV. OsloKollega bistår årlig 350 til 400 mennesker som ønsker å komme ut i jobb gjennom forskjellige tiltak. To av brukerne er å treffe i Arendal. IT-utstyret som brukes i  Elretur-produksjonen samles inn i Norsirks sikre bokser i hele Norge.

Norsirk er et non-profit produsentansvarsselskap som samler inn, miljøsanerer og gjenvinner elektrisk og elektronisk avfall. Selskapet oppnådde i 2018 en gjenvinningsgrad på EE-avfall på 96,5 prosent. Norsirk har samlet inn elektrisk og elektronisk avfall siden 1999.  Selskapet ivaretar også produsentansvar på batterier, og planlegger å ivareta produsentansvar på emballasje fra 2020. Med avfallsressurser fra de norske husholdningene og næringslivet, formidler de komponenter og råvarer til et globalt marked, mens gjenbruken skjer lokalt. I Arendal er en av Norsirks eiere, IKT-Norge, tilgjengelig på standen, i likhet med produsentansvarskunden Dell Technologies.

Bellona er i Norge selve symbolet på utrettelig miljøkamp. De jobber «med og mot» alle som er relevante for arbeidet, både nasjonalt og internasjonalt. Med 57 ansatte og kontorer i blant annet Brüssel og Russland har organisasjonen vært en uavhengig vaktbikkje siden 1986. Fredric Hauges kompetente fagansvarlige nyter høy anseelse som ekspertise i klimaspørsmål. Deres løsningsorienterte tilnærming til miljøutfordringer medfører utstrakt samarbeid med industri og næringsliv. Under erkjennelse av at varige resultater oppnås i fellesskap ved å jobbe frem de beste samfunns- og miljøløsningene og gjøre dem bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Hva er sosial innovasjon?

Sosial innovasjon adresserer gjerne problemer som er knyttet til miljømessigbærekraft og til sosiale problemer, eller til kombinasjoner av slike. I mange tilfeller vil sosial innovasjon også kunne ha en kommersiell og økonomisk betydning, og en sosial innovasjon vil sjelden anses som vellykket hvis den ikke har positive økonomiske virkninger.

 

Hvor finner du oss på Arendalsuka 2019?

Du møter oss sammen under Arendalsuka på stand i Pollen (utenfor Castelle) «Sammen for sosial innovasjon», se Facebook-arrangement
#sammen #sammenforsosialinnovasjon

Espen Ramsbacher, IBM

IBM og sirkulær økonomi

IBM er et selskap som snakker mye om sirkulær økonomi, og mulighetene som kommer ut av den sirkulære tankegangen. Jad Oseyran, lederen av Global Center of Competence for Circular Economy at IBM, var i Norge tidligere i år og snakket om temaet:

“Our current linear economy is largely wasteful, ineffective and polluting. I strongly believe that real human progress and well-being is where economic growth, environmental benefit and social wellbeing converge. We are all hearing about the challenges happening around climate change, such as resource scarcity, but at IBM, we try to look from another perspective: what is the opportunity here? The circular economy from the perspective of IBM is not only better for the environment, it also just makes business sense.”

På Norsirks arrangement under Arendalsuka har vi med oss Espen Ramsbacher fra IBM i Norge. Han er direktør for Strategic Business Development, og er utfordret til å se sirkulærøkonomien med produsentansvarsøyne. Hva ser han for seg at de skal gjøre mer av i årene som kommer? Og hvordan kan selskaper i Norge bli en samarbeidspartner om sirkulærøkonomi for det verdensomspennende selskapet IBM?

IBM og Norsirk på Arendalsuka 2019 tirsdag den 13. august kl 16 – 1730, på Clarion Hotel Tyholmen: