Fra monopol til konkurranse

Konkurransetilsynene i de nordiske landene ga primo 2016 ut en egen rapport om konkurranse i avfallssektoren: «Competition in the waste management sector – preparing for a circular economy» Der er det et eget kapittel om utvidet produsentansvar – EPR (Extended producer responsibility) hvor anbefalingen fra Konkurransetilsynet er å øke konkurransen innen produsentansvarsordningene i Norden.

Dette gjorde Elretur noe med allerede i 2012. Da startet vi selskapet Batterigjenvinning. I dag drifter vi produsentansvarsordninger inne tre kategorier; EE-produkter, emballasje og batterier. Alt i ett.

Både på batterier og emballasje brøt vi opp langvarige monopoler. Ordningene drevet før vi kom inn på markedet har vært gode, det er det ingen tvil om.  Men, konkurranse i et marked får folk til å skjerpe seg, og vi ser at vi er svært konkurransedyktige sammenlignet med de gamle monopolene. Markedet var med andre ord overmodent for konkurranse – og dermed satte vi i gang.

Det som gjenstår nå er å bryte opp monopolene. Kundene innen produsentansvar er ikke klar over at det finnes konkurrerende og likeverdige løsninger. Derfor står vi også på stand på Eliaden i tre dager nå – og tar gjerne en prat.

For å sikre best pris har vi samlet tjenesteområdene under en og samme administrasjon. Din bedrift får kun ett kontaktpunkt. Enklere for deg – enklere for oss.

 

Hege Skodje – KAM – Elretur

hege@elretur.no / 46 61 11 22

Elretur-Hege-Skodje-KIL-6931

 

Det viktigste er vel bunnlinja?

Som nyansatt i Elretur AS er jeg noe overrasket over det manglende fokuset på besparelser ved innkjøp av produsentansvarstjenester. Alle andre steder skal tjenester på anbud, og slik burde det være også ved kjøp av produsentansvar.

Som fersk i bransjen er det overraskende å høre snakk om «bransjetilhørighet», «mangeårige relasjoner» som man nødig vil bryte opp, ja «fine seminarer med god lunsj» har til og med blitt nevnt. At dette skal være begrunnelser for ikke å gå for tilbud som ville medføre besparelser i størrelsesorden 1 million kroner, er svært overraskende.

Vi i Elretur mener at konkurranse er sunt for markedet. I et marked med kun en tilbyder vil det være få incentiver for forbedringer og innovasjon. Konkurranse er et viktig virkemiddel for å få høyere produktivitet i næringslivet. Ved økt konkurranse, vil kampen om kundenes preferanse drive aktørene til å overgå hverandres tilbud gjennom tiltak som gir kvalitetsutvikling, prisreduksjon eller leveringsforbedring. Dette vil komme kunden til gode gjennom besparelser, dersom man også velger å legge ut produsentansvarstjenester på anbud.

Jeg håper at jeg gjennom mitt første arbeidsår med produsentansvar greier å snu noen av holdningene rundt innkjøp av produsentansvarstjenester. Alt annet vil i grunn være en fallitterklæring for bransjen – for det viktigste er vel bunnlinja?

Shan Younis – KAM – Elretur AS
shan@elretur.no / 9118 1230

Shan Younis er KAM i Elretur

Shan Younis er KAM i Elretur

Elretur AS samler tjenesteområdene

Elretur AS avholdt sitt årlige frokostmøte denne uken. Bærekraft som konkurransefortrinn sto på agendaen. Over 90 tilhørere møtte opp for å få med seg lanseringen av Elretur AS sin nye forretningsmodell. De fremmøtte fikk også et kræsjkurs i hvordan bærekraft øker bedrifters lønnsomhet.

Administrerende direktør, Stig Ervik, sparket i gang møtet med å lansere Elretur AS sin nye forretningsmodell for produsentansvar. For å effektivisere driften samles tjenesteområdene Elretur, Batteri og Emballasje under samme administrasjon.

– Markedsutviklingen og varslede innstramminger fra myndigheter både i Norge og EU gjør at vi må ta grep for å møte våre kunders behov. Samlingen av tjenesteområder betyr mindre arbeid både for våre kunder og oss, forklarte Ervik.

Rekordresultater i 2015

Ervik presenterte også rekordresultatene fra 2015. Aldri før har Elretur AS gjenvunnet en større andel av kundenes avfall. Gjenvinningen sparte atmosfæren for hele 127 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2015.

Tjenesteområdet Elretur hadde også et gjennombrudd på ombruksfronten i 2015. Et målrettet fokus på forskning og utvikling av gjenvinningssystemer og behandlingsmetoder gjorde Elretur til Norges beste på ombruk i 2015. Forlengelse av levetiden til gamle produkter er ifølge Ervik nøkkelen til en sirkulær økonomi.

– 3 prosent ombruk høres lite ut, men det ligger et enormt arbeid bak. Nå er systemene på plass, og fokuset på å klatre høyere opp i avfallspyramiden fortsetter med økt styrke i 2016, konstaterte Ervik.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Forskerduoen Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Pedersen holdt et kræsjkurs i hvordan bærekraft øker bedrifters lønnsomhet. Budskapet var klart: Bedrifter som ukritisk utnytter ressurser, og ikke gir noe tilbake til sine omgivelser, vil i økende grad tape mot konkurrenter som satser på grønn omstilling.

– Bærekraft handler om å redusere kostnader gjennom mer effektiv ressursbruk. Bærekraft er allerede et konkurransefortrinn for store og små selskaper både i Norge og internasjonalt, konstaterte næringslivsforskerne.

Forskning og utvikling er nøkkelen

Markeds- og informasjonssjef i Elretur AS, Guro Kjørsvik Husby, la til slutt frem resultatene fra Elretur AS sin storsatsning på forskning og utvikling de siste åtte årene. Gjennom støtte fra Elreturs Miljøfond har ulike miljøer forsket på tiltak som reduserer kostnader og fører til mer miljøvennlig behandling.

– Våre samarbeidspartnere har gjort et fantastisk arbeid! Forsknings- og utviklingsprosjektene våre har til sammen spart 15-20 millioner kroner i driftskostnader. Prosjektene innenfor logistikk har vært spesielt vellykket, fastslo Husby.

gjester stratos 2016

Bærekraft som konkurransefortrinn

 

OBS – dette er et gammelt arrangement, nye kunngjøres på 
Norsirk.no/frokostseminar/

 

Vi inviterer til frokostseminar på Stratos ved Youngstorget torsdag 26. mai 2016 kl 0830 (frokost fra 0745).

Bærekraft som konkurransefortrinn – hvordan samfunnsansvar øker lønnsomheten

Begreper som grønn omstilling og sirkulær økonomi florerer i samfunnsdebatten. Det er ikke lenger spørsmål om hvorfor, men hva og hvordan. Internasjonale tungvektere som Apple, Miele og H&M satser stort på gjenvinning og ombruk. Men hvordan tjener man egentlig penger på en bærekraftig forretningsmodell? Og hva er en sirkulær verdikjede?

Kræsjkurs i bærekraftig forretningsmodell

Forskerduoen Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Pedersen underviser til daglig økonomistudenter og næringslivsledere i hvorfor bærekraftige forretningsmodeller lønner seg. På Elreturs frokostseminar vil de holde et kræsjkurs i hva en bærekraftig forretningsmodell er og hvordan samfunnsansvar øker lønnsomheten i din bedrift.

Elreturs nye forretningsmodell for produsentansvar

Elretur er et produsentansvarsselskap i endring. Administrerende direktør, Stig Ervik, vil lansere Elreturs nye forretningsmodell. Produsentansvar innebærer at Elretur har kontroll på dine produkter, fra endt levetid frem til ny råvare. Gjennom sitt gjenvinningsnettverk tar Elretur ansvar for din bedrifts forpliktelser overfor myndighetene. Ervik vil presentere resultatene av kundenes innsats i 2015 og forklare hvordan Elreturs gjenvinningsnettverk skaper sirkulære verdikjeder for over 2 000 norske bedrifter.

Tre år med forskning og utvikling

Guro Kjørsvik Husby, markeds- og informasjonssjef i Elretur, vil til slutt presentere resultatene fra Elreturs storsatsing på forskning og utvikling over de siste tre årene.

Frokost vil bli servert fra kl 0745. Seminaret er forventet å være ferdig til kl 1000. Arrangementet er gratis.

Jo da, dere betaler miljøgebyr

28. april 2016 av Guro Kjørsvik Husby

Tolletaten har over flere år hatt avtaler med private produsentansvarsordninger, og har gjennom sitt TVINN-system krevd inn miljøgebyrer på vegne av blant annet produsentansvarsordninger for bil, dekk, EE-produkter og batterier.
Dette har ført til dels store kunnskapshull hos mange som importerer produkter som hører hjemme i en produsentansvarsordning. For mange vet ikke hva de faktureres for gjennom TVINN-systemet, Tolletaten sitt deklarerings og innkrevingssystem. Store importører av EE-produkter har over flere år ikke vært klar over at miljøgebyrene deres på elektriske og elektroniske produkter er to fakturalinjer på en samlefaktura fra TAD – som er merket med RR- og RK-gebyr. Tilsvarende gjelder batterier – men da med andre forkortelser.
I tillegg til alle som ikke har vært klar over størrelsen på egne miljøgebyrer – har et annet problem vært at importører som er kunde av produsentansvarsselskaper med andre innkrevingsrutiner (altså ikke avtale med TAD) er blitt urettmessig trukket for eksempelvis RR- og RK-gebyrer av speditører som ikke har kontroll over hvilke kunder som hører til dette eller hint produsentansvarsselskap.

Tolletaten har nå sagt opp alle avtaler om innkreving av miljøgebyrer på vegne av private produsentansvarsselskaper. Fra og med juli i år vil alle som er med i en produsentansvarsordning motta en faktura fra eget produsentansvarsselskap – og dermed blir gjort oppmerksomme på denne kostnaden.
Og nettopp for å synliggjøre denne kostnaden er det svært positivt at Tolletaten har sagt opp sine avtaler om innkreving av miljøgebyrer gjennom TVINN-systemet. Hvis man som bedriftseier ikke er klar over at det er knyttet kostnader til en lovpålagt produsentansvarsordning, hindrer det også muligheten for konkurranse i markedet. Og slik markedet er i dag – med 5 godkjente tilbydere av produsentansvar for EE-avfall i Norge – er det klart at å gjøre de som er med og betaler for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall oppmerksomme på de faktiske kostnaden hos sitt produsentansvarsselskap – er svært viktig for konkurransen i markedet.

Myndighetene har fasiten

Produsentansvar
19. april 2016 av Guro Kjørsvik Husby

Er du i tvil om din leverandør er så grønn og bærekraftig som han sier? Dersom du er usikker – kan du i Norge enkelt sjekke om leverandøren du benytter tar sitt lovpålagte produsentansvar på alvor.

Miljødirektoratet har opprettet et eget register – hvor alle som er med i et godkjent produsentansvarsselskap for EE-produkter er listet opp. Er du i tvil om din leverandør tar sitt ansvar på alvor – sjekk listen her (http://www.eeregisteret.no/ShowHTML.aspx?file=Medlemmer.htm). Oversikten over de som er med i en godkjent produsentansvarsordning har ikke fått mye oppmerksomhet – dog har listen vært offentlig i mange år.

I Elretur ønsker vi oss tilsvarende oversikter for de som tar produsentansvar for batterier (allerede lovpålagt) og for emballasje, når den tid kommer at emballasje også er blitt en lovfestet produsentansvarsordning.

Elretur sørger selv for å utstyre alle sine kunder på produsentansvar med egne sertifikater. Sertifikatene er merket med gyldig årstall, så det ikke skal være tvil om gyldigheten. Vi vet disse sertifikatene ofte ligger som vedlegg når våre kunder besvarer anbudsforespørsler.

Det er altså ingen grunn til ikke å etterspørre dokumentasjon som viser at leverandørene som benyttes tar sitt produsentansvar på alvor. I Elretur legger vi også selv til rette for at kundene våre skal ha dette lett tilgjengelig – i tillegg til at myndighetenes fasit også er tilgjengelig for alle som vil sjekke opp leverandørene sine.